Uitgangspunt

Download hier de flyer van Stichting COME.

Het doel van Stichting C.O.M.E. is het organiseren van seminars op neutraal terrein waarin Israëlische en Palestijnse jongeren (zowel wonend in Israël, als in de bezette Palestijnse gebieden) elkaar kunnen ontmoeten. Met het organiseren van deze seminars hopen wij Israëlische en Palestijnse jongeren vijf mogelijkheden te bieden, die gezien kunnen worden als de vijf subdoelen van de stichting.

  1. De mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten, wat normaal niet kan of zeer moeilijk is.
  2. De mogelijkheid bieden tot expressie van wat mensen echt bezig houdt.
  3. De mogelijkheid bieden om de menselijke kant van het conflict te ervaren, of, anders verwoord: de mogelijkheid bieden tot humanisering van de ander.
  4. De mogelijkheid bieden om inzicht te krijgen in de belangen, impact en beweegredenen van de ander.
  5. De mogelijkheid bieden voor zelfonderzoek: reflecteren op en onderzoek naar de eigen identiteit, in verhouding tot de ervaringen en beelden van de ander en ten opzichte van anderen binnen de eigen groep (pluriformiteit van de eigen groep).

Wij geloven en zijn ervan overtuigd dat deze ervaring bijdraagt aan het verbreden van perspectieven, wat toegepast kan worden in het dagelijks leven.

In het document Missie, strategie en visie Stichting COME vindt u de uitgebreide beschrijving van de doelstelling en de subdoelen van de seminars, evenals de methode waarmee we proberen deze doelen te behalen.

Stichting COME gaat er van uit, dat de directe ontmoeting tussen mensen in een intensief communicatieproces een bijdrage kan leveren aan wederzijds begrip en respectvolle toenadering, juist in een situatie zoals in het Midden-Oosten, waarin vijandschap en bedreiging diepe wortels hebben. Met de ontmoetingsseminars geloven wij dat stichting COME op bescheiden wijze een bijdrage kan leveren aan het dichterbij brengen van een oplossing voor de Israëlisch-Palestijnse kwestie.

Moed

Elke deelnemer komt met zijn of haar eigen verwachtingen en achtergrond naar het seminar. Sommigen willen een dialoog creëren, nieuwe hoop mee naar huis nemen, oplossingen vinden of de ideeën van de andere kant leren kennen; anderen komen om statements te maken, om de andere kant te vertellen hoe slecht de situatie is of om meningen te veranderen. Alle deelnemers hebben echter iets met elkaar gemeen, namelijk dat zij open staan voor een ontmoeting met de andere kant van het conflict. Stuk voor stuk hebben zij de moed om aan dit seminar deel te nemen. Het is niet gemakkelijk om ruim 10 dagen lang zo dicht op je ‘vijand’ te zitten, met elkaar te moeten eten, slapen, drinken, praten en plezier maken, kortom: leven. We moeten niet onderschatten hoe moeilijk dit is voor mensen die in het dagelijks leven elkaars ‘vijand’ zijn.