ANBI

Stichting COME beschikt over de ANBI-status. Dit betekent dat uw gift aan stichting COME aftrekbaar is van de belastingen.

Naam: Stichting C.O.M.E.
Fiscaal nummer: 8021.24.707
KvK nummer: 41238043
Contactgegevens: u kunt met het secretariaat contact opnemen.
Samenstelling van het bestuur: het bestuur van Stichting COME bestaat uit vijf personen, die allen onbezoldigd hun werk voor de stichting doen.
Beleidsplan: onder ‘Uitgangspunt‘ vindt u meer informatie over wat Stichting COME jaarlijks doet en uitdraagt.
Beloningsbeleid: de bestuursleden en de twee adviseurs van het bestuur doen als vrijwilliger hun werk voor de stichting. Eén projectcoördinator werkt op freelance basis circa 0,25 fte voor Stichting COME.
Doelstelling: stichting COME heeft in het document ‘Missie, visie en strategie COME’ haar doelstellingen uiteen gezet.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: op de pagina ‘Seminars‘ is een verslag te vinden van elk seminar dat in de afgelopen jaren gehouden is.
Financiële verantwoording: in deze documenten vindt u de begroting 2018 en jaarrekening 2017begroting 2017 en jaarrekening 2016, de begroting 2016 en jaarrekening 2015, de begroting 2015 en jaarrekening 2014, de begroting 2014 en jaarrekening 2013, de balans over 2017, over 2016, over 2015, over 2014 en over 2013.